1. SOPIJAPUOLET

Tätä sopimusta sovelletaan Variantti Oy:n (Y-tunnus 2375591-6) ja sen asiakkaiden välisessä sopimussuhteessa, joka koskee asiakkaan oikeutta käyttää Hyvä Työnantaja - verkkopalvelua. Hyvä Työnantaja – verkkopalvelun kaupallinen sopimusvastuu on Variantti Oy:llä, joka voi sopia Hyvä Työnantaja – verkkopalvelun käytöstä asiakkaan kanssa yksin. Variantti Oy myy palveluja vain oikeushenkilöille. Palvelua ei myydä kuluttajakaupassa.

 

2. MÄÄRITELMIÄ

"Hyvä Työnantaja - verkkopalveluilla" (jatkossa Palvelu) tarkoitetaan Variantti Oy:n markkinoimaa ja Mediatuotanto Mindcom Oy:n teknisesti ylläpitämää Hyvä Työnantaja - verkkopalvelua, jonka käyttäminen (esim. pääsy, kyselyyn vastaaminen, raportoinnin poimiminen, katselu ja selailu) ovat mahdollista tämän sopimuksen nojalla. Verkkopalveluja tai sen osia voivat olla verkkojulkaisut, verkkokyselyjä välittävät palvelut ja muut vastaavat palvelut.

"Asiakas" (jatkossa Tilaaja) juridinen henkilö, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää Palvelua omaan tarpeeseen.

Konsulttiasiakas” on juridinen henkilö, jolla on tämän ja erikseen tehtävä sopimuksen mukainen oikeus käyttää Palvelua oman palvelutarjontansa osana. Konsulttiasiakas on yksi Tilaaja.

"Palveluntarjoajalla" (jatkossa Palveluntarjoaja) tarkoitetaan Palvelun lisäpalvelujen ja Palvelun markkinoinnin ja myynnin vastuuryitystä Variantti Oy:tä.

"Aineistolla" (jatkossa Aineisto) tarkoitetaan Palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten kysymyssarjoja, kyselyitä, artikkeleita, ilmoituksia, kuvia, julkaisuja, graafisia esityksiä, myyntiesitteitä, piirroksia, ääntä yms. Aineisto voi olla Palveluntarjoajan tai Tilaajan tai kolmannen tahon Palveluun tuottamaa.

Tietokanta” (jatkossa Tietokanta) tarkoittaa Menettelyn välityksellä kerättyä tietodataa, joka koostuu Palveluun syötetyistä vastaustiedoista.

"Järjestelmällä" (jatkossa Järjestelmä) tarkoitetaan laitteistoja, palvelimia ja ohjelmistoja, joilla Variantti Oy ja Mediatuotanto Mindcom Oy ylläpitävät Palvelua.

Hyvä työnantaja – kyselytutkimus” (jatkossa Menettely) tarkoitetaan Palvelun sisältämää kyselypatteristoa ja kyselyssä syntyvää empirian analyysimenettelyä. Kysymyspatteristo on tietty rajattu kokonaisuus kysymyksiä ja niiden vastausvaihtoetoja. Analyysimenettely on tietty rajattu tapa käsitellä kyselyn vastauksia ja raportoida niitä. Menettelyn on kehittänyt Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus. Menettelyn on rahoittanut Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) ja Työelämän kehittämisohjelma – Tykes.

Tilaajan ja Variantti Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.

 

3. TILAUS JA SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Tilaaja tekee tilauksen joko suoraan Hyvä Työnantaja – palvelun tilauslomakkeella (https://www.hyvatyonantaja.fi/register.asp) tai erillisen tarjousprosessin kautta.

Tilauslomakkeella tilaavien osalta toteutetaan ensin laskutusasiakkaan hyväksymisprosessi, jonka jälkeen Palvelutarjoaja toimittaa hyväksytylle asiakkaalle tilausvahvistuksen. Erillisen tarjousprosessin kautta Tilaavien kohdalla tilausvahvistus astuu voimaan, kun sopimus on vahvistettu.

Tilaajan taholta sopimus tulee voimaan, kun Tilaaja on hyväksynyt tämän sopimuksen, ja Konsulttiasiakkaan osalta myös erillisen sopimuksen, ehdot ja täyttänyt Palvelun avauksessa tarvittavat tiedot Palveluun liittyvillä www-sivuilla ja rekisteröitynyt Palveluun erikseen sovittavalla tavalla. Erillinen sopimus voi olla voimassa myös muilla kuin konsulttiasiakkailla (mm. asiakaskohtaiset versiot ja yli 500 hengen yritykset).

Tilaaja on rekisteröitynyt, kun Palveluntarjoaja on myöntänyt Tilaajalle käyttäjätunnukset. Palveluntarjoajan taholta sopimus tulee voimaan kun Tilaajan rekisteröityminen Palveluun on hyväksytty, tai kun Konsulttiasiakkaan kanssa tehty sopimus on astunut voimaan.

 

4. SOPIJAPUOLTEN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

4.1 Tilaajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Tilaajalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

4.1.1 Tilaajan oikeudet

4.1.1.1 Tilaajan oikeus käyttää Palvelua

Tilaajalla on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelun kautta Tilaajalla on mahdollisuus päästä myös muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä.

4.1.1.2 Tilaajan käyttäjätunnus ja salasana

Tilausvahvistuksen tai sopimuksen voimaantulon jälkeen Tilaaja saa Palveluun Tilaajan yhteyshenkilölle nimetyn henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan (jäljempänä tunnukset). Tunnusten saajan on oltava Suomen lain mukaan oikeuskelpoinen luonnollinen henkilö, joka on virka- tai työsuhteessa Tilaajaan tai Konsulttiasiakkaan kohdalla sopimussuhteessa Tilaajaan.

Tilaaja sitoutuu säilyttämään tunnukset huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Tilaaja vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Tilaaja on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Konsulttiasiakkaan kohdalla sovitaan tunnusten toimittamisesta erillisellä sopimuksella.

Mikäli Tilaajan tunnukset ovat päätyneet vääriin käsiin, on Tilaajan ilmoitettava siitä välittömästi Palveluntarjoajalle sähköpostina osoitteeseen tuki@variantti.fi , tai puhelimitse tukipalvelunumeroon +358 44 7521083 (arkisin klo 9–16, ei tekstiviestejä).

Palveluntarjoaja toimittaa Tilaajalle kokonaan uudet tunnukset, jolloin vanha käyttäjätunnus salasanoineen lakkaa olemasta voimassa.

4.1.1.3 Tilaajan oikeus rekisteröityä

Ainoastaan olemassa olevalla juridisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä Tilaajaksi. Tilaajaksi rekisteröityminen edellyttää Tilaajan yhteyshenkilöksi rekisteröityjältä lisäksi virka- tai työsuhdetta siinä organisaatiossa, jossa hän toteuttaa kyselyn.

Konsulttiasiakaan kohdalla Tilaajan on oltava juridinen henkilö ja hänen on toimitettava Palveluntarjoajalle oman asiakasorganisaationsa päätäntävaltaiselta luonnolliselta henkilöltä valtuutusasiakirjan Palvelun käyttöön erikseen sovittavalla tavalla. Konsulttiasiakkaan rekisteröityminen Tilaajaksi tehdään jokaisen asiakasorganisaation kohdalla aina erikseen.

4.1.2 Tilaajan vastuut ja velvollisuudet

4.1.2.1 Tilaajan vastuu laitteista, käytöstä yms.

Tilaaja vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille. Haittaa, häiriötä tai vahinkoa mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava verkosta. Tilaaja vastaa siitä, että hän ei Palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien, Palveluntarjoajan eikä kolmansien osapuolien oikeuksia.

4.1.2.2 Tilaajan vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta

Tilaaja sitoutuu olemaan tallentamatta, säilyttämättä, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä Palvelussa Aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Tilaaja vastaa siitä, että Tilaaja ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai

oikeudenhaltijan lupaa. Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan em. verkkoon tuottamaansa Aineistoon liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista.

4.1.2.3 Tilaajan vastuu maksuista

Tilaaja vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai Palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. Internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

4.1.2.4 Tilaajan vastuita ja velvollisuuksia koskevia muita ehtoja

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua Aineistoa. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan.

Tilaaja ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa Palvelua tai sen osaa, ellei siitä ole erikseen sovittu Palveluntarjoajan kanssa kirjallisesti.

Tilaaja on vastuussa Palveluntarjoajalle ja/tai suoraan taholle, jonka oikeuksia Tilaaja on loukannut mahdollista väärinkäytöksistä sekä lain- ja/tai sopimuksenvastaisesta toiminnastaan.

Tilaaja tai hänen valtuuttamansa luonnollinen tai juridinen henkilö ei saa sisällyttää Palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen taikka käyttää Palvelua ansiotarkoituksessa ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Tilaajan on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajan Tilaajan nimi- ja osoitetietojen muuttumisesta.

4.1.3 Tietoturvallisuus

Tilaaja on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja Järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin nykyisissä tietojärjestelmissä sekä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

4.2 Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

4.2.1 Palveluntarjoajan oikeudet

4.2.1.1 Väliaikaiset turvatoimet

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa Aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli Aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Tilaajan Palvelun käyttö, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään tämän sopimuksen vastaisesti tai lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

4.2.1.2 Palveluihin liittyvä tiedonsaantioikeus

Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Tilaajan ilmoittamien tietojen oikeellisuus ja palvelua käyttöön liittyvät Y- tunnus tai vastaava rekisterinumero. Tilaajan ja Palveluntarjoajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Tilaajan on ilmoitettava henkilötunnuksensa Palveluntarjoajan sitä pyytäessä.

4.2.1.3 Tilaajan tunnusten muutosoikeus

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Tilaajan käyttäjätunnusta, Palvelusta saamaansa sähköpostiosoitetta, salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä.

4.2.1.4 Palveluntarjoajan oikeus muuttaa Palvelun sisältöä

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa Palvelun sisältöä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä www- sivulla tai Tilaajan laskutus- tai sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

4.2.1.5 Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää Palvelu

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

4.2.2 Vastuut ja velvollisuudet

4.2.2.1 Vastuu sisällöstä

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen Palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai siihen liittyvän tietotuotteen tai palvelun toimintavarmuutta tai Palvelun kautta saavutettavien palveluiden toimintavarmuutta.

4.2.2.2 Vahingonkorvausvelvollisuus

Mikäli tästä sopimussuhteesta tai sen perusteella tapahtuvasta Palvelun käytöstä aiheutuu Tilaajalle vahinkoa, on Palveluntarjoajan vastuu seuraava: Maksullisten Palvelujen osalta Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Tilaajalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Tilaajan yhden (1) kuukauden ajalta Palvelusta maksamien maksujen määrä. Palveluntarjoaja ei vastaa Tilaajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Maksuttomien palveluiden osalta Palveluntarjoaja ei vastaa Tilaajalle aiheutuvista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

4.2.2.3 Vastuu Palvelussa esitetyistä tiedoista ja kaupan pidettävistä tuotteista

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa kaupan pidettävien tai välitettävien tuotteiden tai palvelusten virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevien kyselyjen vastausten, mielipide- ja keskustelupalstojen sisällöstä.

4.2.2.4 Vastuu Järjestelmän toimivuudesta

Palveluntarjoaja ei vastaa Järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Internet -verkon omalta osaltaan häiriöttömänä.

Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa Palvelun käyttöä. Käyttörajoituksesta pyritään ilmoittamaan etukäteen.

4.2.2.5 Vikojen ja häiriöiden korjaus

Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

4.2.3 Tietoturvallisuus

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Tilaajalle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

 


 

5. PALVELUN HINNAT/MAKSUT

Palvelu on maksullinen. Voimassa olevat hinnat ja kaupan muut erityisehdot on nähtävillä Variantin sivustolla (http://www.variantti.fi/fi/ht-palvelu) ja tarpeen mukaan myös Palvelun yhteydessä.

Konsulttiasiakkaan kanssa noudatetaan erikseen laaditun sopimuksen ehtoja.

Maksuehto on 14 päivää laskun päivästä. Viivästyskorko on 8 % eli korkolain mukainen viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7%:n lisäkorolla.

 

6. TIETOSUOJA

6.1. Tietojen käsittely

6.1.1 Tietojen rekisteröinti

Tilaajien tiedot on tallennettu Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti.

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa Variantti Oy, Länsi-Louhenkatu 35, 08101 Lohja.

Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Variantti Oy:n asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Variantti Oy, PL 65, 08101 Lohja. Täydellinen rekisteriseloste löytyy osoitteesta: http://www.variantti.fi/fi/rekisteriseloste

Palvelun käytön yhteydessä muodostuva Tietokanta ei sisällä luonnollisen henkilön yksilöiviä tietoja. Mikäli Palvelutarjoaja luovuttaa Tilaajan yksilöivän tiedon osalta anonymisoidun Tietokannan osia tieteellisen tutkimuksen käyttöön, laaditaan luovutetun Tietokannan osalta Tietokannan osan vastaanottajan (julkinen tiedelaitos) toimesta erillinen rekisteriseloste, joka viedään tiedoksi myös Palvelun yhteyteen.

6.1.2 Tietojen käyttö

Tietoja käytetään ja muutoin käsitellään Palveluun liittyviin tarkoituksiin.

6.1.3 Tietojen luovuttaminen

Palveluntarjoaja ei luovuta Tilaajan tietoja ulkopuoliselle taholle lukuun ottamatta Hyvä työnantaja-kyselypalveluun kertyvän Tietokannan osalta julkiseen tieteellisen tutkimukseen liittyvään tutkimuskäyttöön siten, että Kyselyyn vastanneiden ja Tilaajan ja/tai tämän asiakasorganisaation identiteettiä ei voida tunnistaa.

6.1.4 Tietojen säilyttäminen ja hävittäminen

Henkilötiedot säilytetään ainakin Tilaajasuhteen voimassaolon ajan, mutta enintään kolme vuotta Tilaajasuhteen päättymisestä.

Tiedot säilytetään suojattuina siten, että tietoja voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

 

6.2 Tilaajan oikeudet

6.2.1 Kielto-oikeus

Tilaajalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

6.2.2 Tarkastusoikeus

Tilaajalla on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa *Asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

6.3 Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Tämän sopimuksen ehdot hyväksymällä Tilaaja antaa Palveluntarjoajalle yksiselitteisen suostumuksen tässä kohdassa ja Palvelua koskevassa rekisteriselosteessa (kts. myös rekisteriseloste) tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyyn.

 

7. OIKEUDET AINEISTOON

7.1 Palveluntarjoajan tuottama Aineisto, Palveluun kertynyt Tietokanta ja muu Aineisto, johon Palveluntarjoajalla on oikeus

Palveluntarjoajan tuottaman Aineiston omistus- ja kaikki muut oikeudet (käsittäen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle, joka voi luovuttaa eri sopimuksella Tietokannan osia tieteelliselle julkiselle tutkimuslaitokselle.

 

8. YLIVOIMAINEN ESTE

Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus ja kaikki muut sellaiset seikat, joihin sopijapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten työvoimassa tapahtuvat odottamattomat tapahtumat, tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, sähkökatko ja häiriö tele- ja/tai internet - liikenteessä. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen vaikutusajaksi.

Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä myös Palveluun liittyvillä www-sivuillaan.

 

9. SOPIMUKSEN PURKU

Molemmilla sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toisen sopijapuolen voidaan katsoa olennaisesti rikkoneen sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi toisen sopijapuolen jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan tai toisen sopijapuolen jouduttua maksuhäiriöön suhteessa Palveluntarjoajaan.

 

10. SOPIMUKSEN SIIRTO

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ja tarpeellisilta osin Palvelun tekniselle ylläpitäjälle. Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

 

11. SOPIMUKSEN MUUTOKSET

Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ja muutokset tulevat voimaan kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivullaan ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä. Mikäli Tilaaja ei hyväksy muutosta, on hänen ilmoitettava siitä Palveluntarjoaja viikon kuluessa siitä, kun muutos tuli voimaan. Mikäli Tilaaja irtisanoo sopimuksen muutoksen johdosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana. Irtisanomisajan kuluttua Tilaajan oikeus käyttää Palvelua lakkaa ja käyttäjätunnus mitätöidään. Tilaajan katsotaan joka tapauksessa hyväksyneen muutokset käyttäessään Palvelua saatuaan tiedon muutoksesta.

 

12. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen myös ilmoituksella Palveluun liittyvillä www- sivuillaan.

Sopimuksen voimassaolon päättyessä Palvelun ja sen mukana mahdollisesti tulleen Aineiston tähän sopimukseen perustuva käyttöoikeus päättyy. Päättymisestä huolimatta tähän sopimukseen perustuvat vastuita koskevat ehdot jäävät voimaan.

 

13. ALUEELLINEN RAJAUS

Palvelut on tarkoitettu käytettäväksi Suomesta. Palvelun käyttö muista maista edellyttää erityistä ja erillistä sopimusta Palveluntarjoajan ja Tilaajan välillä.

 

14. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa.